Chính sách vận chuyển

Lionbay © Cập nhật ngày 15 tháng 07 năm 2021

1. Các thuật ngữ
 • “Khách hàng” có nghĩa là cá nhân hoặc tổ chức sử dụng Dịch vụ của LionBay.

 • “Đơn hàng” có nghĩa là thư, gói, kiện hàng hóa hợp pháp được LionBay chấp nhận, vận chuyển và phát trong hệ thống vận chuyển của LionBay.

 • “Dịch vụ” có nghĩa là dịch vụ liên quan việc giao nhận Đơn hàng, bao gồm: chấp nhận, vận chuyển và phát bằng các phương thức khác nhau từ địa điểm do Khách hàng chỉ định đến địa điểm của người nhận.

 • “Hệ thống”có nghĩa là phần mềm ứng dụng được cài đặt trên thiết bị di động hoặc website mà LionBay thiết lập cho việc sử dụng Dịch vụ của Khách hàng, bao gồm tạo, quản lý, theo dõi tiến độ của Đơn hàng; thanh toán cước Dịch vụ; kiểm soát, đối chiếu dữ liệu về Đơn hàng và cước Dịch vụ.

 • “Cước vận chuyển” được coi là toàn bộ khoản chi phí trực tiếp liên quan đến Dịch vụ (không bao gồm các khoản phát sinh khi sử dụng Dịch vụ) mà Khách hàng cần thanh toán cho LionBay.

 • Đơn hàng được coi là “Thất lạc” nếu trong quá trình vận chuyển bình thường, tình trạng cuối cùng của LionBay tracking (tracking) dừng hoặc không cập nhật liên tiếp trong 14 ngày làm việc và chúng tôi không thể cập nhật thêm cho khách hàng về tình trạng của đơn hàng. Điều kiện trên loại trừ bao gồm nhưng không hạn chế các trường hợp sau: Đơn hàng vận chuyển lại, đơn hàng chuyển về kho của LionBay do sai địa chỉ, đơn hàng khách thay đổi địa chỉ, đơn hàng relabel xem thêm tại 3.2. (c), đơn hàng có nhãn vận chuyển (label) bị lỗi 3.2. (b)…

 • Đơn hàng được coi là “Mất mát” sau khi người nhận (recipient) nhận được đơn hàng và cung cấp các bằng chứng hợp lý về việc mất một hoặc một vài sản phẩm không đi liền theo bộ trong cùng một đơn hàng

 • Đơn hàng được coi là “Hư hỏng” sau khi người nhận (recipient) nhận được đơn hàng và cung cấp các bằng chứng hợp lý về hàng bị hư hỏng toàn bộ, hư hỏng một hoặc một vài sản phẩm không đi liền theo bộ trong cùng một đơn hàng

 • “Ngày bắt đầu phát hàng” là ngày làm việc kế tiếp được tính ngày Đơn hàng được xác nhận đã nhận thành công bởi bộ phận kho của LionBay.

 • Đơn hàng được coi “Trễ toàn trình” nếu trong điều kiện vận chuyển bình thường, sau 14 ngày kể từ ngày cuối cùng hợp lý để phát hàng (tương ứng với mỗi gói dịch vụ vận chuyển khách hàng đã chọn), Đơn hàng mới được giao thành công đến địa chỉ của người nhận.

2. Chính sách bồi thường của LionBay
2.1 Phạm vi trách nhiệm bồi thường

LionBay sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho Khách hàng nếu đơn hàng bị hư hỏng, mất mát hoặc thất lạc xảy ra trong quá trình cung ứng Dịch vụ gây ra do lỗi của chúng tôi. Trách nhiệm của LionBay chỉ giới hạn trong thiệt hại trực tiếp và thực tế liên quan đến đơn hàng. Các loại thiệt hại hoặc tổn thất khác (bao gồm nhưng không hạn chế: Tổn thất lợi nhuận, thu nhập, cơ hội kinh doanh…) sẽ bị loại trừ.

2.2 Giá trị bồi thường

2.2.1 Đơn hàng không mua bảo hiểm hàng hoá

a) Đơn hàng thất lạc
Trường hợp Chi tiết bồi thường
Đơn hàng không mua bảo hiểm hàng hóa Bồi thường tối đa 2.5 (hai phẩy năm) lần Cước vận chuyển (đã bao gồm hoàn trả Cước vận chuyển) nhưng không vượt quá 50 US Dollars (năm mươi đô la Mỹ) cho mỗi đơn hàng.

Bảng 1: Khoản tiền bồi thường (Đơn hàng không mua bảo hiểm)

b) Đơn hàng mất mát
Khoản bồi thường mất mát
Số lượng sản phẩm bị mất
Tống số sản phẩm có trong đơn hàng
Khoản tiền bồi thường được xác định trong bảng 1

2.2.2 Đơn hàng mua bảo hiểm hàng hoá

a) Đơn hàng thất lạc hoặc Đơn hàng bị hư hỏng toàn bộ
Trường hợp Chi tiết bồi thường
Đơn hàng mua bảo hiểm 10% (mười phần trăm) giá trị hàng hóa Bồi thường giá trị hàng hóa mà khách hàng mua bảo hiểm và hoàn trả Cước vận chuyển. Trong mọi trường hợp, khoản tiền bồi thường sẽ không vượt quá 400 US Dollars.

Bảng 2: Khoản tiền bồi thường (Đơn hàng mua bảo hiểm)

b) Đơn hàng mất mát
Khoản bồi thường mất mát
Số lượng sản phẩm bị mất/hư hỏng
Tống số sản phẩm có trong đơn hàng
Khoản tiền bồi thường được xác định trong bảng 1

2.2.3 Đơn hàng trễ toàn trình

Trong trường hợp Đơn hàng được phát cho người nhận trễ toàn trình thì Lionbay sẽ không tính Cước vận chuyển của Đơn hàng đó. Quy định này không áp dụng cho trường hợp Khách hàng và người nhận đang có tranh chấp về Đơn hàng hoặc LionBay phát lại/gửi trả Đơn hàng nhưng người nhận không nhận hoặc Khách hàng từ chối nhận lại từ 02 (hai) lần trở lên.

2.3 Lưu ý và quy định khác
 • Mức độ hư hỏng của đơn hàng sẽ do khách hàng và LionBay cùng xác minh và quyết định.

 • Trường hợp đơn hàng bị hư hỏng trên 50% thì LionBay sẽ được quyền sở hữu hàng hóa trong đơn hàng đó.

 • Trong trường hợp khách hàng cung cấp thông tin không đầy đủ, LionBay toàn quyền xác minh và quyết định về giá trị đơn hàng và thông tin đơn hàng.

 • Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng trong mọi trường hợp, khoản tiền bồi thường trên đã bao gồm việc hoàn trả Cước phí Dịch vụ đã thanh toán cho LionBay.

 • Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng trong mọi trường hợp, khoản tiền bồi thường trên đã bao gồm việc hoàn trả Cước phí Dịch vụ đã thanh toán cho LionBay.

 • Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng nếu Khách hàng từ chối hoặc không phối hợp để thực hiện đồng kiểm đơn hàng với LionBay thì trong trường hợp xảy ra mất mát, thất lạc, hư hỏng cho đơn hàng, khoản tiền bồi thường Lionbay phải trả cho Khách hàng sẽ chỉ tối đa bằng 2.5 (hai phẩy năm) lần Cước vận chuyển đã sử dụng nhưng không quá 50 US Dollars (năm mươi đô la Mỹ) cho mỗi Đơn hàng.

2.4 Miễn trừ trách nhiệm

LionBay từ chối hỗ trợ và miễn trừ trách nhiệm bồi thường với trường hợp hư hỏng hoặc thất lạc, thu giữ, trễ toàn trình… gây ra bởi những nguyên nhân (bao gồm nhưng không hạn chế) sau đây:

a)

Khách hàng cung cấp địa chỉ Đơn hàng không chính xác (là địa chỉ không thể xác nhận bởi USPS hoặc tồn tại trên hệ thống Google Map) hoặc địa chỉ thiếu, không chi tiết (ví dụ nằm trong tòa nhà, khu tập thể cần ghi rõ ràng số nhà, số phòng, số tầng để đơn vị vận chuyển liên lạc khi không được quyền tiếp cận); hoặc

b)

Sai lệch tại mức cân nặng 449-454 gram (tương ứng với 1 Pound)*; hoặc Với tất cả dịch vụ vận chuyển của LionBay, để tối ưu thời gian vận chuyển và chi phí phát hàng cho khách hàng, những đơn hàng dưới mốc cân nặng này và các đơn hàng trên mốc cân nặng này đang được sử dụng hai phương thức vận chuyển khác nhau. Vì vậy khi đối tác của chúng tôi thực hiện cân lại bằng máy móc, nếu có sự sai lệch khối lượng thì sẽ tự động hủy label cũ (mà không cần thông báo trước) và thực hiện tạo label mới với dịch vụ mới tương ứng. Vì vậy: Khách hàng lưu ý tại các mức cân nặng 447 - 454 gram có thể tồn tại rủi ro này. Khách hàng có thể lựa chọn thực hiện khai báo thành 454 gram để tránh tình trạng khi đơn hàng được cân lại bởi đối tác của chúng tôi sẽ thực hiện relabel đơn hàng. Tracking (LionBay tracking) và label cũ sẽ mất hiệu lực.

c)

Tem vận đơn (label) được dán không đúng cách: Nhăn, rách hoặc bị mờ thông tin… gây ra tình huống không thể đọc dữ liệu; hoặc

d)

Cung cấp, kê khai thông tin phục vụ cho khai quan về Đơn hàng không đúng hoặc thiếu sót dẫn đến hàng bị hải quan thu giữ hoặc không thể thực hiện thông quan; hoặc

e)

Đóng gói, bao bọc Đơn hàng không đầy đủ, không phù hợp, không cẩn thận, không tuân thủ quy định, hướng dẫn về đóng gói của LionBay, nhà sản xuất hay quy định của pháp luật; hoặc

f)

Các sự kiện bất khả kháng (Force Majeure): Thiên tai, dịch bệnh, hoả hoạn… hoặc

g)

Hàng hóa thuộc trường hợp bị cấm gửi, chấp nhận, vận chuyển theo quy định của pháp luật; hoặc

h)

Khách hàng vi phạm quy định pháp luật.

3. Quy định về khiếu nại
3.1 Thời hạn nộp khiếu nại

Sau khi nhận được Đơn hàng, đối với trường hợp Đơn hàng mất mát hoặc Đơn hàng hư hỏng, người nhận có thể gửi khiếu nại bằng văn bản đính kèm các bằng chứng hợp lệ và xác thực trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời gian toàn trình thực tế. Sau khoảng thời gian này, các khiếu nại sẽ được coi là không hợp lệ.

3.2 Thời hạn giải quyết khiếu nại

LionBay có trách nhiệm và chỉ giới hạn trách nhiệm xử lý với tất cả khiếu nại hợp lệ từ Khách hàng trong vòng 30 (ba mươi) ngày dương lịch, kể từ ngày kết thúc thời gian toàn trình thực tế đối với khiếu nại Đơn hàng mất mát, Đơn hàng hư hỏng, Đơn hàng trễ toàn trình hoặc kể từ trạng thái cuối cùng của Đơn hàng đối với khiếu nại Đơn hàng thất lạc.

4. Các quy định khác
4.1 Thời hạn khả dụng của LionBay tracking

Với tất cả Đơn hàng, Khách hàng có thể sử dụng Hệ thống để tra cứu, tìm kiếm hoặc sử dụng LionBay tracking trong vòng 100 (một trăm) ngày kể từ ngày Đơn hàng được khởi tạo. Sau khoảng thời gian này, LionBay tracking sẽ được xoá bỏ khỏi hệ thống, hoặc có thể sử dụng lại cho những Đơn hàng mới trong tương lai

5. Hàng hóa hạn chế hoặc không nhận vận chuyển

Chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ vận chuyển tối đa có thể toàn bộ các loại hàng hóa trong danh mục hàng hóa của khách hàng. Trong quá trình tư vấn, LionBay sẽ tư vấn chi tiết về tất cả điều kiện, giấy tờ cần thiết phục vụ cho việc khai quan và thông quan hàng hóa của quý khách. Những danh sách dưới đây được cung cấp bao gồm nhưng không hạn chế những sản phẩm được công bố bởi các hãng hàng không, vận chuyển:

a)

Các loại thuốc chữa bệnh cho người, các loại vắc xin, sinh phẩm y tế, mỹ phẩm, hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam và nước vận chuyển tới; hoặc

b)

Hàng nguy hiểm cháy nổ, chất lỏng và bột. Đồ điện tử nên được tháo pin và không đính kèm pin vào trong gói hàng; hoặc

c)

Đồng hồ có giá trị trên 150 US Dollars; hoặc

d)

Rượu, các loại đồ uống có cồn; hoặc

e)

Nguyên liệu thuốc lá, sản phẩm thuốc lá (kể cả thuốc lá điện tử), giấy vấn điếu thuốc lá; máy móc, thiết bị chuyên ngành sản xuất thuốc lá và phụ tùng thay thế; hoặc

f)

Các loại gel (kem dưỡng, mỹ phẩm) có thể tích trên 50ml; hoặc

g)

Hàng giả; hoặc

h)

Sản phẩm động vật, không thuần hóa (bao gồm cả quần áo, phụ kiện trang sức); hoặc

i)

Thực vật; hoặc

j)

Tài liệu khiêu dâm (dưới mọi hình thức); hoặc

k)

Hàng bị luật pháp Việt Nam và các quốc gia vận chuyển tới cấm; hoặc

l)

Các sản phẩm khác thuộc danh mục Hàng hóa cấm vận chuyển bằng đường hàng không theo chính sách của đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển đường hàng không hoặc theo quy định của Nhà nước tùy vào từng thời điểm.

Đối với những hàng hóa trong danh sách trên hoặc bị hạn chế bởi các công ty vận chuyển toàn cầu, Khách hàng vẫn chấp nhận gửi hàng bằng đường Hàng không việc trễ toàn trình hoặc Đơn hàng bị cơ quan chức năng tịch thu thì LionBay sẽ được miễn trừ trách nhiệm pháp lý và không hỗ trợ đền bù (nếu có).